Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MODIFORM B.V.
TE LEUSDEN, NEDERLAND.


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede op alle met Modiform B.V. gesloten overeenkomsten. Op afwijkingen van deze voorwaarden kan door de koper alleen een beroep worden gedaan indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Modiform B.V. zijn overeengekomen. Modiform BV zal in het vervolg ook worden aangeduid met “ons” en/of “wij”, de wederpartij van Modiform B.V. zal in het vervolg worden aangeduid met “koper”.
1.2 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn, ongeacht andersluidende bepalingen in door koper gehanteerde algemene voorwaarden of door koper aangebrachte wijzigingen in de orderbevestiging, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
1.3 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zou zijn, of in strijd met de wet, openbare orde, of goede zeden zou zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden tussen partijen van kracht. Een zodanig beding zal in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbod
2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn al onze aanbiedingen/offertes/prijsopgaven geheel vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke orderbevestiging onzerzijds dan wel nadat en voor zover een order door ons wordt uitgevoerd.
2.2 Ten aanzien van klantspecifiek geproduceerde producten (MTO = Make-To-Order) geldt, vanwege het speciaal voor koper produceren van deze producten, een afname- en betalingsverplichting. De uitlevering van deze klantspecifieke producten dient plaats te vinden rondom de door koper aangegeven originele afroepdatum. Deze datum is opgenomen in de orderbevestiging.

Daarnaast gelden er minimale bestelaantallen voor de genoemde producten (MTO) in dit artikel. Deze bestelaantallen zijn verschillend per product en worden weergegeven op de orderbevestiging.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn prijzen exclusief omzetbelasting, in euro’s en gelden zij bij levering binnen Nederland franco huis (wij betalen de normale vervoerskosten, de koper betaalt de eventueel verschuldigde invoerrechten en belastingen) en bij levering in het buitenland voor levering af fabriek.
3.2 Indien er na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot het verkochte goed sprake is van stijging van: de grondstofprijzen, de kosten van verpakking, de materiaalprijzen, de productiekosten, de transportkosten, de invoerrechten, de belasting, koersen van buitenlandse valuta, of lonen, zijn wij gerechtigd de prijsstijgingen aan de koper door te berekenen.
3.3 Betaling van de prijsstijgingen zoals bedoeld in artikel 3.2 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of de laatste termijn op de wijze zoals weergegeven in artikel 9.

Artikel 4. Verpakking
De kosten van verpakking worden doorberekend conform hetgeen daaromtrent is opgenomen in onze prijslijsten c.q. offertes, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Wij zijn nooit gehouden om geleverde verpakking terug te nemen dan wel eventueel vrijwillig teruggenomen verpakking te crediteren.

Artikel 5. Opgave kenmerken
Door ons opgegeven (bijvoorbeeld in onze offertes, prijslijsten, orderbevestigingen en drukwerk) kenmerken van goederen, waaronder doch niet uitsluitend maten, gewichten,
Postbus 192, 3830 AD Leusden, The Netherlands
IBAN: NL58 RABO 0335 9913 94
KvK. 31029469 • BTW nr.: NL 002974319 B01
Ambachtsweg 15, 3831 KA Leusden, The Netherlands
T: +31 (0)33 434 31 61 • F: +31 (0)33 434 31 67
E: contact@modiform.com • www.modiform.com
samenstelling, rendement en gebruik zijn bij benadering vastgesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen en afwijkingen in rendement, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van 10% of minder worden in ieder geval als gering beschouwd.

Artikel 6. De rechten van industriële en intellectuele eigendom
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle tekeningen, ontwerpen, modellen, matrijzen, apparatuur, productiemethoden of door ons vervaardigde fabricagemiddelen en producten (hierna gezamenlijk: “Producten”) die door ons aan de koper worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij ons. Voornoemde rechten blijven onze eigendom ongeacht of aan koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. De koper is niet gerechtigd om zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming op enigerlei wijze de Producten te kopiëren, na te maken en in geval van tekeningen, ontwerpen en modellen aan derden ter hand te stellen, aan derden te tonen, of te gebruiken anders dan overeengekomen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door ons geleverde en te leveren Producten blijven uitsluitend onze eigendom, tot het tijdstip dat alle vorderingen die wij op de koper hebben of zullen verkrijgen – voortvloeiende uit of samenhangend met overeenkomsten waarbij Modiform B.V. zich tot levering heeft verplicht, met inbegrip van vorderingen terzake boete, rente en kosten – zijn voldaan.
7.2 Zolang er op de door ons geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, mag koper deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet vervreemden of bezwaren; meer in het bijzonder is het aan koper niet toegestaan om in voornoemde omstandigheid de Producten in het kader van een financiering te bezwaren.
7.3 Nadat wij het eigendomsvoorbehoud hebben ingeroepen, mogen wij de geleverde Producten per direct terug halen. Koper staat ons toe de plaats te betreden waar deze Producten zich bevinden.
7.4 Koper is verplicht om onze Producten met de nodige zorgvuldigheid, afgescheiden en als duidelijk herkenbaar eigendom van Modiform B.V. te bewaren.
7.5 Koper heeft de verplichting er zorg voor te dragen dat onze Producten, ondermeer met het oog op de kwaliteitswaarborgingscriteria en traceerbaarheid van de Producten in de productieketen, niet worden vermengd met andere Producten. Ingeval van vermenging wordt Modiform B.V. vermoed mede-eigenaar van de vermengde voorraad te zijn, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door ons geleverde Producten. In geval van bewerking of verwerking van de Producten door of namens dan wel bij koper, wordt dat geacht te zijn gedaan (mede) in opdracht van Modiform B.V. en verkrijgt Modiform B.V. het mede-eigendomsrecht van de nieuwe ontstane Producten, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door ons geleverde Producten.
7.6 Indien wij geen beroep kunnen doen op het (mede-)eigendomsrecht omdat de Producten zijn vermengd, verwerkt of nagetrokken, is koper verplicht de daardoor nieuw ontstane Producten op eerste verzoek aan ons te verpanden.
7.7 Wij zijn ook dan gerechtigd om de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te halen, wanneer zich omstandigheden voordoen, waaruit wij redelijkerwijs kunnen afleiden dat er gevaar bestaat dat de Producten niet (tijdig) betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is. Koper dient ons te informeren wanneer dergelijke omstandigheden zich voordoen.
Postbus 192, 3830 AD Leusden, The Netherlands
IBAN: NL58 RABO 0335 9913 94
KvK. 31029469 • BTW nr.: NL 002974319 B01
Ambachtsweg 15, 3831 KA Leusden, The Netherlands
T: +31 (0)33 434 31 61 • F: +31 (0)33 434 31 67
E: contact@modiform.com • www.modiform.com

Artikel 8. Levering
8.1 Alle door ons aangegeven (leverings)termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ons bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. Indien een (leverings)termijn zal worden overschreden, zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. In dat geval zijn wij gerechtigd onze verplichtingen na te komen op een met koper nader overeen te komen datum. De ontvangst van te leveren Producten mag wegens overschrijding van de leveringstermijn niet door koper worden geweigerd. Bij een weigering om af te nemen vindt de levering plaats door een schriftelijke mededeling aan koper. Vanaf dit tijdstip worden de Producten voor rekening en risico van koper opgeslagen. Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij koper opzet of grove schuld van Modiform B.V. bewijst.
8.2 Tenzij levering franco huis plaatsvindt, geldt het moment waarop de Producten het magazijn verlaten als moment van levering. Vanaf dit moment komen de Producten voor rekening en risico van koper. In geval van levering franco huis geldt het moment van aflevering bij koper als moment van levering, vanaf welk moment de goederen voor rekening en risico van koper komen.
8.3 Voor door koper bestelde klantspecifieke producten (MTO), zie artikel 2.2, gelden voor artikel 8 (Levering naast de sub-artikelen 8.1 en 8.2 de volgende aanvullende voorwaarden:
a. De producten (MTO) dienen te worden uitgeleverd omstreeks de door koper aangegeven originele afroepdatum.
b. Bij annulering vóór productie zullen de ingekochte speciale grondstoffen voor de klantspecifieke producten (MTO) aan koper in rekening worden gebracht.
c. Bij annulering van de order voor klantspecifieke producten (MTO) na productie of bij geen afname binnen 3 maanden na de door koper aangegeven originele afroepdatum wordt 80% van de factuurwaarde aan koper middels factuur in rekening gebracht.
d. Retourneren zonder kosten is niet mogelijk tenzij artikel 10.1 en/of artikel 10.2 van toepassing zijn.


Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient koper de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen. Op het moment van een besluit tot liquidatie van koper, faillietverklaring van koper door de bevoegde rechter of toekenning aan koper van surseance van betaling zijn al onze vorderingen op koper onmiddellijk en geheel opeisbaar.
9.2 Indien koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal koper, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien koper na daartoe verzocht te zijn nalatig blijft de vordering te voldoen, zal koper tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de door ons gemaakte en te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen, te vermeerderen met een rente van 1,5% per maand over deze incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag.
9.3 Indien de kredietwaardigheid van koper daartoe naar onze mening aanleiding geeft, is koper gehouden ons op eerste verzoek nadere zekerheid te verschaffen. Indien geen, of naar onze mening onvoldoende, zekerheid wordt verschaft, zijn wij gerechtigd de nakoming van de betreffende overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder afstand te doen van andere rechten uit de koopovereenkomst of de wet.
9.4 Iedere betaling van koper, waaronder begrepen iedere betaling van derden van door koper verschuldigde bedragen, strekt primair tot voldoening van de door koper verschuldigde buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot betaling van de verschenen rentetermijn en wordt daarna in mindering gebracht op de lopende rente en naar vrije keuze van Modiform B.V. openstaande vordering(en).
9.5 Het recht van koper om zijn verplichtingen jegens Modiform B.V. op te schorten of zijn vordering op Modiform B.V. te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van Modiform B.V.
9.6 De administratie van Modiform B.V. strekt, behoudens tegenbewijs, tot bewijs van de totale vordering op koper.
Postbus 192, 3830 AD Leusden, The Netherlands
IBAN: NL58 RABO 0335 9913 94
KvK. 31029469 • BTW nr.: NL 002974319 B01
Ambachtsweg 15, 3831 KA Leusden, The Netherlands
T: +31 (0)33 434 31 61 • F: +31 (0)33 434 31 67
E: contact@modiform.com • www.modiform.com

Artikel 10. Conformiteit/aansprakelijkheid
10.1 Koper heeft de plicht om door ons geleverde Producten onverwijld na ontvangst te controleren op kwantiteit en kwaliteit (waaronder zichtbare en zo mogelijk ook onzichtbare gebreken). Tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk door koper aan ons te worden gemeld, waarbij deze nauwkeurig dienen te worden omschreven. Bij gebreke van een correcte melding worden de geleverde Producten geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
10.2 Koper dient de geleverde Producten waarvan hij stelt dat deze tekortkomingen bevatten, op ons verzoek binnen 10 dagen nadat wij de ontvangst van de klacht schriftelijk aan koper bevestigd hebben, aan ons op zijn risico te retourneren. Indien de geleverde Producten niet worden geretourneerd, moet koper ons in de gelegenheid stellen om vast te stellenof de beweerde tekortkoming daadwerkelijk aanwezig is. Bij gebreke van correcte retourzending, dan wel gelegenheid om vast te stellen of de beweerde tekortkoming daadwerkelijk aanwezig is, worden de geleverde Producten geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. Indien wij vaststellen dat de geleverde Producten daadwerkelijk gebrekkig zijn, hebben wij het recht hetzij de betreffende overeenkomst te ontbinden, hetzij de tekortkoming op te heffen, hetzij de levering binnen redelijke termijn te vervangen. Voor door koper geleden schade als gevolg van toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins zijn wij uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks is en het gevolg is van opzet of grove schuld van onze zijde.
10.3 In geval wij jegens koper tot vergoeding van schade aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag (exclusief BTW) van de betreffende levering met een maximumbedrag van € 100.000,-.
10.4 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
10.5 Indien wij voor enige schade waarvoor wij krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn, door derden mochten worden aangesproken, dan vrijwaart koper ons volledig. Koper is aansprakelijk voor alle door ons te maken kosten die uit voormelde aanspraken van derden jegens Modiform B.V. voortvloeien.

Artikel 11. Ontbinding
Indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, enige verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien beslag wordt gelegd op (een gedeelte van) de goederen van koper, indien koper op andere wijze zijn beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien de onderneming van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, zijn wij gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst iedere overeenkomst met koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zijn, doch onverminderd ons recht op schadevergoeding wegens wanprestatie, recht op nakoming voor zover de overeenkomst niet ontbonden is en eventuele andere (wettelijke) rechten.

Artikel 12. Transport(kosten)
Indien deze niet bij de verkoopprijs zijn inbegrepen, worden de kosten van transport gespecificeerd bij de aanbieding/offerte. Vervoer van Producten geschiedt steeds voor rekening en risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Overmacht
Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volledige omvang van ons gevergd kan worden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend: te late of
Postbus 192, 3830 AD Leusden, The Netherlands
IBAN: NL58 RABO 0335 9913 94
KvK. 31029469 • BTW nr.: NL 002974319 B01
Ambachtsweg 15, 3831 KA Leusden, The Netherlands
T: +31 (0)33 434 31 61 • F: +31 (0)33 434 31 67
E: contact@modiform.com • www.modiform.com
ondeugdelijke levering door onze toeleveranciers door welke oorzaak ook, staking, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, brand, ongeval en natuurverschijnselen, geven ons het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting onzerzijds tot schadevergoeding.

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is bij uitsluiting steeds Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopversdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Artikel 15. Depot
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 31029469.